ALGEMENE VOORWAARDEN JUMP ONE Zoetermeer – The Jump Zone 1 B.V. Versie 1, februari 2019

ARTIKEL 1: DEFENITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld bij de balie van JUMP ONE en via de website van JUMP ONE), verder te noemen AV. 2. Annulering: de schriftelijke mededeling dat van een of meer overeengekomen producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden. 3. De klant: de persoon die het terrein en/of de gebouwen van JUMP ONE betreedt, de persoon aan wie het aanbod van JUMP ONE is gericht, met wie JUMP ONE een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht, waaronder mede begrepen ouder(s)/vertegenwoordiger(s)/begeleider(s) van de minderjarige die gebruik maakt van een product en/of dienst van JUMP ONE. 4. Groep: 2 of meer personen aan wie door JUMP ONE een of meer producten en/of diensten worden geleverd, krachtens een of meer samenhangend te beschouwen overeenkomst(en). 5. Overeenkomst: iedere verbintenis met JUMP ONE op grond waarvan JUMP ONE diensten en/of producten levert aan de klant.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID 6. De AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen betreffende de producten en/of diensten van The Jump Zone 1 B.V. en JUMP ONE Zoetermeer 7. Elke klant/begeleider tekent bij het betreden van de terreinen en gebouwen van JUMP ONE Zoetermeer voor akkoord met de onderhavige AV. 8. Indien door de klant algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan worden deze door JUMP ONE nadrukkelijk van de hand gewezen. 9. Afwijkingen van de AV alsmede van de overeenkomst(en) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door JUMP ONE zijn bevestigd. Indien op één of meer punten van de AV wordt afgeweken en/of door JUMP ONE uitvoering wordt gegeven aan afwijkingen van de AV en/of overeenkomst, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht. 10.Zijn de AV eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AV toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde klant en JUMP ONE, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 11.De eventuele (ver)nietig (baar)heid van een deel van de overeenkomst en/of een deel van de AV, laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of de AV onverlet. In plaats van het niet geldige deel geldt alsdan overeengekomen, hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, ligt, indien zij de niet geldigheid gekend zouden hebben. 12.Door het betreden van het terrein en de gebouwen van JUMP ONE, te betalen bij de kassa, het plaatsen van een reservering, het sluiten van een overeenkomst met JUMP ONE en/of het gebruik
maken van (een van) de producten en/of diensten van JUMP ONE, gaat de klant automatisch akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van de AV. 13.Wanneer er sprake is van (tegenstrijdigheid) tussen de AV en het door JUMP ONE gebruikte informatiemateriaal, waaronder de uitingen inzake Regels & Richtlijnen, staat het ter beoordeling van de directie van JUMP ONE welke bepaling prevaleert.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING (EN WIJZIGING) VAN EEN OVEREENKOMST 14.Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de klant van een door JUMP ONE afkomstige offerte/ aanbieding, dan wel door de aanvaarding door JUMP ONE van een verzoek van de klant tot het leveren van een product en/of dienst, dan wel door uitvoering daarvan door JUMP ONE. 15.Indien in de aanvaarding door de klant van een door JUMP ONE afkomstige offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in afwijking van hetgeen onder 14 is bepaald, de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra JUMP ONE aan de klant schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen, dan wel op het moment dat JUMP ONE tot uitvoering van de gewijzigde overeenkomst overgaat. 16.Reserveringen kunnen zowel in persoon (aan de balie), telefonisch als schriftelijk (online) geschieden. Aan de reservering kunnen voorwaarden worden gesteld. Na reservering is de klant verplicht tot betaling van de hoofdsom van de overeenkomst. 17.Op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst geldt uitdrukkelijk ook hetgeen onder 14 en15 is bepaald.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 18.Iedere klant/toezichthouder krijgt vóór het gebruik van de faciliteiten een korte persoonlijke instructie over de mogelijkheden, veiligheid, de indeling en de Regels & Richtlijnen van het trampolinepark. 19. De klant verplicht zich tot strikte naleving van de Regels & Richtlijnen zoals deze door JUMP ONE op de terreinen en in het gebouw kenbaar zijn gemaakt. Indien klant niet aan de leeftijd of gezondheid zoals gesteld wordt door VRZ voldoet, heeft VRZ het recht de toegang tot de attractie te weigeren, zonder restitutie van geld. 20. De klant ziet erop dat toe dat de terreinen en gebouwen van JUMP ONE ordelijk en schoon blijven. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalcontainers te worden gedeponeerd. 21. Het is de klant niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen op de terreinen en in de gebouwen van JUMP ONE. 22. Gebreken aan (onderdelen van) de terreinen en het gebouw van JUMP ONE alsmede schade aan en verlies, diefstal, beschadiging of vernieling van zaken dienen onverwijld aan JUMP ONE te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

ARTIKEL 5: BETALING  23.Betaling dient altijd vooraf te geschieden. Producten en/of diensten worden niet op rekening geleverd. 24. De klant dient direct bij het afrekenen de bon c.q de factuur en eventuele geldteruggave te controleren op juistheid. Indien de klant niet direct reclameert, zullen latere reclamaties door JUMP
ONE niet in behandeling behoeven te worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en/of niet binnen één jaar na reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt. 24.1 JUMP ONE Zoetermeer verleent geen korting op reeds verstrekte aanbiedingen, acties, cadeaubonnen en kortingsbonnen (dus geen korting op korting). De zogenaamde specials worden gezien als aanbiedingen. 24.2 De Groeps- en/of arrangementstarieven moeten door één persoon namens de Groep of het arrangement aan VRZ worden betaald. VRZ is niet gehouden om die speciale Groeps- of arrangementstarieven daadwerkelijk te verlenen, wanneer ieder lid van de Groep of het arrangement individueel aan VRZ wenst te betalen. 24.3 Indien Klant gebruik maakt van een kortingsactie of bij online verkoop en betaling, dient Klant het Klant het terugbetalingsformulier op locatie in te leveren met alle bijbehorende bewijzen en documentatie. VRZ zal binnen 5 werkdagen na inlevering van het terugbetalingsformulier het verschil terugstorten op het door Klant aangeleverde bankrekeningnummer. VRZ is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde informatie. 25.Als de klant voor een groep reserveert, zijn alle leden van de groep hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of allen aan JUMP ONE, uit welke hoofde ook, verschuldigd zijn. Door te verschijnen geeft de klant te kennen dat de persoon handelend namens de groep vertegenwoordigingsbevoegd was bij het sluiten van de overeenkomst. 26.Indien een andere dan contante betaling is overeengekomen, dienen alle facturen, voor welk bedrag dan ook, door de klant binnen veertien dagen aan JUMP ONE voldaan te worden. 27.Indien de klant in gebreke is, is JUMP ONE gerechtigd, indien de klant een rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, voor de niet tijdige betaling en/of voor de werkzaamheden ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) in rekening te brengen. In dat geval wordt er tevens een bedrag ad € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien de klant een consument is wordt er, na met een termijn van 14 dagen te zijn aangemaand, geïncasseerd op grond van de wet normering buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €40,00.

ARTIKEL 6: KLACHTEN EN KLACHTBEHANDELING 28.Indien de klant een klacht heeft, zal hij zijn klacht per omgaande en uiterlijk voor het verlaten van het gebouw bij JUMP ONE indienen. 29.De klant en JUMP ONE zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden. 30.Na het verlaten van de terreinen het gebouw van JUMP ONE kan de klant nog wel klachten uiten, echter heeft JUMP ONE het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht zal behandelen. 31.JUMP ONE dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. 32.Het in behandeling nemen c.q. zijn van een klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID VAN JUMP ONE
33.JUMP ONE is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van JUMP ONE. JUMP ONE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW. 34.De klant heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat de door JUMP ONE aangebonden diensten en/of producten risico’s in kunnen houden voor de gezondheid en dat deze schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben. 35.Het betreden van het gebouw en de terreinen van JUMP ONE geschiedt volledig voor eigen risico van de klant. JUMP ONE is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens het verblijf bij JUMP ONE, ongeacht door welke oorzaak ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JUMP ONE. 36.JUMP ONE is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de kant ook niet in geval van kluisjes gebruik wordt gemaakt. De klant vrijwaart JUMP ONE tegen aanspraken ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van JUMP ONE. 37.De aansprakelijkheid van JUMP ONE jegens de klant is, uit welke hoofde ook, beperkt tot de som van de overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van JUMP ONE in een voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico. 38.De aansprakelijkheid van JUMP ONE, voor zover die valt buiten de dekking van een door JUMP ONE gesloten verzekering, wordt uitgesloten. 39.JUMP ONE is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze schade valt onder de dekking van de door JUMP ONE afgesloten verzekering. 40.Behoudens in geval van opzet of grove schuld van JUMP ONE, zal de klant JUMP ONE vrijwaren voor alle aanspraken en aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdend met de overeenkomst. 41.De uit dit artikel voortvloeide uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van JUMP ONE en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door JUMP ONE ingeschakelde derden.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT 42.De klant en degenen die hem/haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor JUMP ONE en/of enig derde is c.q. zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder een overtreding van de Regels & Richtlijnen is begrepen, begaan door de klant en/of degenen die hem/haar vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan de klant houder is of die onder zijn/haar toezicht staat. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij JUMP ONE met zich meebrengen. 43.De klant/begeleider van (een) kind(eren) onder de 16 jaar er staat voor in dat degene(n) die onder zijn/haar toezicht staan toestemming hebben van hun wettelijk vertegenwoordiger met betrekking tot de aansprakelijkheid in deze AV.
44.De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij JUMP ONE met zich meebrengen.

Artikel 9: PERSOONSGEGEVENS 45.De gegevens van de klant worden door JUMP ONE vastgelegd in een databestand ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens van de klant worden op zijn/haar verzoek verwijderd. De in het bestand opgenomen gegevens zullen door JUMP ONE niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel gebruikt worden door JUMP ONE en de aan haar gelieerde vennootschappen. 46.JUMP ONE maakt, ten behoeve van de veiligheid op haar terreinen en in haar gebouw, gebruik van videocamera’s. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden voor een beperkte tijd bewaard blijven. De bewaarde beelden zullen nimmer worden gebruikt voor andere doeleinden, tenzij vooraf kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 10: ANNULEREN 47.Annuleren van een online reservering is enkel mogelijk in combinatie met een account. Er vindt geen restitutie van geld plaats. Eventuele restituties worden op de account van de klant gezet. 48. Het niet tijdig of niet aanwezig zijn is voor rekening en risico van de klant. 49.Wanneer een groep een reservering heeft gemaakt bij JUMP ONE en deze groep niet tijdig aanwezig is, is JUMP ONE gerechtigd de groep de toegang te weigeren en is de groep gehouden de volledige som van de overeenkomst aan JUMP ONE te betalen. 50.Wanneer de klant of een groep anders dan online een reservering heeft gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende: 51.Bij annulering minder dan 14 dagen, maar meer dan 48 uur voor de datum en tijdstip van de activiteit, is de groep c.q. de klant gehouden 50 % van de som van de overeenkomst aan JUMP ONE te betalen. 52.Bij annulering minder dan 48 uur voor de datum en het tijdstip van de activiteit, is de groep c.q. de klant gehouden de volledige som van de overeenkomst aan JUMP ONE te betalen.

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGS ONBEVOEGDHEID e.d. 53.Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze AV, wordt tussen de klant en JUMP ONE gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel erkent.

ARTIKEL 12: OVERMACHT 54.Onder overmacht aan de zijde van JUMP ONE wordt onder meer verstaan: werkstaking, problemen met het door de overeenkomst benodigde materiaal, het feit dat leveranciers van JUMP ONE tekortkomen jegens JUMP ONE, calamiteiten bij JUMP ONE, zoals brand, ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.
55.Wanneer de activiteit wegens technische storingen of overige met de veiligheid van de klant samenhangende redenen, niet of slechts gedeeltelijk vervuld kan worden, heeft de klant geen recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JUMP ONE. Teruggave door JUMP ONE van het reeds betaalde is uitgesloten. 56.Indien een van de partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, is hij/zij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 57.JUMP ONE is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geen geval is JUMP ONE gehouden enige boete en/of schadevergoeding te betalen, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens JUMP ONE. 58.In geval van overmacht heeft JUMP ONE het recht de overeenkomst geheel zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat JUMP ONE tot enige schadevergoeding en/of boete verplicht zal zijn.

ARTIKEL 13: GEVONDEN GOEDEREN 59.Op de terreinen en in het gebouw van JUMP ONE verloren of achtergelaten goederen, welke door de klant worden gevonden, dienen door de klant met bekwame spoed bij JUMP ONE te worden ingeleverd. 60.Van goederen, waarvan rechthebbende zich niet binnen een half Jaar, nadat JUMP ONE het voorwerp onder zich heeft gekregen, bij JUMP ONE heeft gemeld, verkrijgt JUMP ONE de eigendom. 61.Indien JUMP ONE door de klant achtergelaten goederen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de klant. JUMP ONE is nimmer tot toezending verplicht.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER EN GESCHILLEN 62.Wanneer de klant tekortschiet in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de AV en of overeenkomst, verbeurt de klant aan JUMP ONE, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 1.000,00 (zegge duizend Euro) alsmede een boete van €250,00 (zegge: tweehonderd vijftig Euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van JUMP ONE -in afwijking van artikel 6:92 BW- om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van JUMP ONE voortvloeiend uit de AV en of overeenkomst. 63.In geval JUMP ONE door de klant in rechte wordt betrokken als gedaagde partij en de klant wordt in het ongelijk gesteld en/of de vordering van de klant wordt afgewezen of slechts ten dele toegewezen, komen alle kosten voor rechtsbijstand van JUMP ONE, zowel in als buiten rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van de klant. 64.Op alle overeenkomsten, offertes en opdrachtbevestigingen alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 65. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van één jaar na het moment waarop deze zijn ontstaan. 66.Alle geschillen die mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van JUMP ONE